Chuyên
16/6/22
601
509
93
Trước đó, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân.

Chính phủ yêu cầu khẩn trương có phương án miễn, giảm tiền thuê đất năm 2023


Tại Nghị quyết 31/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, Chính phủ yêu cầu khẩn trương có phương án miễn, giảm tiền thuê đất năm 2023.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chú trọng thực hiện những nội dung như:

Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phương án miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp, người dân áp dụng cho năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/03/2023.

Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp để giảm áp lực chi phí đầu vào, thúc đẩy sản xuất, giảm giá đầu ra nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng;​

Chính phủ yêu cầu khẩn trương có phương án miễn, giảm tiền thuê đất năm 2023


Tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là từ thương mại điện tử, nền tảng số, dịch vụ ăn uống, cửa hàng bán lẻ...;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn tất việc nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng thể về cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu;

Trước đó, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân.

Thời gian gia hạn tiền thuê đất là 6 tháng kể từ ngày 31/5 đến ngày 30/11/2023. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng. Số thu ngân sách nhà nước của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/11/2023.

Được biết, năm 2022 Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời ban hành các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí... Tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn thuế dự kiến khoảng 233,5 nghìn tỷ đồng, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.​

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chú trọng thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

- Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phương án miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho DN, người dân áp dụng cho năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/03/2023.

- Thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, tập trung hỗ trợ DN để giảm áp lực chi phí đầu vào, thúc đẩy sản xuất, giảm giá đầu ra nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng;

- Tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là từ thương mại điện tử, nền tảng số, dịch vụ ăn uống, cửa hàng bán lẻ...;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn tất việc nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng thể về cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu;

- Khẩn trương xây dựng Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2022, tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2023 để báo cáo Chính phủ, trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.

Nghị quyết 31/NQ-CP được ban hành ngày 07/3/2023.​

Xem thêm: