Hạng D
25/2/08
1.548
30
48
sau 5 giờ đoàn đã lên đỉnh gần hết....niềm vui lên đỉnhChinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18
 
Hạng D
25/2/08
1.548
30
48
SFC lên đỉnh...vừa phê và đói tội nghiệp ăn như chưa được ăn...Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18
 
23/10/06
14.403
4.979
113
stop..thấy ăn cơm nên đói quá, về ăn cái đã...

Diễn đàn đã có chức năng up hình ảnh trực tiếp, a Bi không cần up qua photobucket nữa đỡ mắc công nha, nếu chưa rõ alo em để em chỉ cho nhoen! ;)
 
Hạng D
25/2/08
1.548
30
48
khi lên đỉnh, tốp thì leo lên dàn ngắm tốp dựng lều, tốp thì đói..Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18Chinh Phục Núi Bra-Yang thứ 7-22-3-2014 trang 18