Hạng B2
11/1/22
100
2.076
93
33
Isu bán hàng kém, xe ế;
nên dịch hậu mãi chắc cũng kém, nếu không kém thì đồ phụ tùng cũng hiếm