Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Sinh nhật qua một năm rồi mới báo cáo lại hả bác Vinh phong luu? Tăng hai sao không thấy em út gì vậy?