Hạng B2
5/9/07
256
97
28
Phanh tay đạp bằng chân, xả bằng tay, như .... Mercedes !
Citroën DS 21 | Chiếc thàm bay trên đường