Hạng C
16/12/09
932
7.338
93
Đang tính gắn cho con xe cỏ xl7. Không phủ gầm mà chỉ gắn chắn gầm.
Hy vong được tu vấn