Hạng F
22/10/09
8.170
26.083
113
Vậy bộ thể thao van hóa du lịch chừ sẽ thành bộ văn hóa du lịch thôi à
 
Hạng B2
24/11/16
138
16.997
93
Mình đồng ý việc lập thêm bộ

Đại biểu Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, qua giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cho thấy, nhiều ý kiến đề xuất cần thành lập thêm các bộ, như Bộ Thanh niên, Bộ Phụ nữ, Bộ Biển đảo.Nu-Cuu-Van.jpg


chánh ủy xem cần thêm bộ mới nào nữa ?