ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CHI HỘI SUZUKI FC (Đã có bổ sung và sửa chữa)

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
8/10/10
6.358
2.015
113
Q7 - Sài Gòn
Xác nhận
confirm
ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CHI HỘI SUZUKI FC
Điều 1: Tên của chi Hội

Tên chính thức là: Hội những người đam mê xe SUZUKI và Những người bạn
Tên tiếng Anh: SUZUKI FC & FRIENDS
Tên viết tắt: SuFC

Điều 2. Mục tiêu và tôn chỉ

1.1. Mục tiêu

Nhằm tập hợp mọi thành viên từ mọi miền trong nước và ngoài nước tự nguyện tham gia, không phân biệt, có cùng niềm đam mê xe ô tô, thích tìm hiểu kỹ thuật, thích giao lưu và tham gia các hoạt động tập thể lành mạnh.

1.2. Tôn chỉ

Tôn chỉ của chi Hội SUZUKI FC & FRIENDS:

ĐOÀN KẾT – CHIA SẺ - VĂN MINH – LỊCH SỰ
Tôn chỉ nội bộ:
VUI – NGON – BỔ – RẺ - Ý NGHĨA

Điều 3. Chức năng chính của Hội

1. Tập hợp chia sẻ đam mê về xe ô tô, đặc biệt là xe ô tô nhãn hiệu SUZUKI
2. Xây dựng hình ảnh SUZUKI FC & FRIENDS đồng nghĩa với văn hóa tham gia giao thông, trình độ lái xe an toàn, sử dụng và bảo dưỡng xe tốt
3. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh có định hướng cho các Thành viên cùng gia đình
4. Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật về xe ô tô giữa các Thành viên
5. Cùng khám phá các vùng, miền của tổ quốc và trên thế giới trên tinh thần Vui - Ngon – Bổ - Rẻ và Ý nghĩa
6. Tham gia các hoạt động chính thức của OS và giao lưu với các chi Hội khác
7. Chia sẻ, động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và công việc của các Thành viên
Điều 4. Đăng ký thành viên

Tất cả các thành viên có đăng ký nick name trên OS và đồng ý với mục tiêu, tôn chỉ, chức năng chính của SUZUKI FC & FRIENDS, tham gia viết bài trên Sub-Forums SUZUKI đều có thể tham gia là thành viên của Chi Hội.

Có 02 dạng Thành viên:

- Thành viên: chỉ online trên mạng, không hoặc rất ít khi tham gia các hoạt động offline chính thức của Chi hội. Thành viên khi tham gia Chi Hội cần cung cấp các thông tin sau trên sub-forums của Chi Hội:

- Nickname:
- Số, loại xe:
- Nơi cư trú:

- Thành viên chính thức: Thường xuyên tham gia các hoạt động online, offline chính thức của Chi Hội. Thành viên chính thức khi tham gia Chi Hội cần cung cấp các thông tin như thành viên bình thường và PM cho Chi Hội trưởng thêm các thông tin sau:

- Tên thật:
- Số điện thoại:
- Ngày, tháng sinh:

Thông tin này được bảo mật trong Nội bộ thành viên chính thức của Chi Hội.

Điều 5. Phạm vi hoạt động

- Các hoạt động của Chi Hội có thể được tổ chức tại mọi địa phương trên lãnh thổ Việt Nam và kể cả nước ngoài.

- Trong điều kiện cho phép và thuận lợi, có thể hình thành các Chi nhánh của Chi Hội tại các địa phương.

Điều 6. Quyền lợi của thành viên

6.1. Quyền lợi của thành viên

1. Tham gia mọi hoạt động của Hội (online/offline) và các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong các chương trình offline chính thức.
2. Được góp ý kiến, đề xuất về các vấn đề mà mình quan tâm hoặc liên quan đến chi Hội.
3. Được quan tâm, giúp đỡ của Hội và các thành viên trong cuộc sống và công việc theo những hình thức phù hợp.
4. Tham gia thảo luận viết bài và đề nghị trợ giúp trên trang của Hội.

6.2. Quyền lợi của thành viên chính thức

Thành viên chính thức ngoài các quyền lợi như thành viên, còn có thêm các quyền sau:

1. Được bỏ phiếu bầu lãnh đạo hội và biểu quyết các vấn đề trưng cầu của Hội.
2. Được chi Hội cấp 01 kỷ niệm chương, áo và logo của Chi hội.
3. Được đề cử, tự ứng cử các chức vụ trong ban điều hành Chi Hội
4. Được chi Hội tổ chức và tặng quà nhân kỷ niệm tháng sinh nhật.

Điều 7. Nghĩa vụ của thành viên

1. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của diễn đàn OS, Điều lệ Chi Hội và các nghị quyết của Chi Hội.
2. Tham gia nhiệt tình các hoạt động của chi hội theo điều kiện của mình.
3. Đóng góp tích cực để xây dựng Chi hội ngày càng lớn mạnh.
4. Tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được chi Hội phân công.
5. Bảo vệ và nâng cao uy tín của chi Hội, của OS; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của chi Hội, của OS; tham gia đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển chi Hội, và OS.
6. Đóng hội phí thường niên đủ và đúng hạn theo quy định của chi Hội.
7. Tuân thủ các quyết định, phân xử cuối cùng của Chủ tịch và lãnh đạo chi hội.

Điều 8: Khai trừ và tự rút ra khỏi Chi hội

8.1. Tự rút ra khỏi chi Hội
Việc rút ra khỏi Chi hội là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên thành viên cần phải thông báo chính thức cho Lãnh đạo hội, thanh quyết toán hết các nợ nần (nếu có) với Hội.
8.2. Khai trừ khỏi Chi hội
Thành viên chính thức và thành viên bị khai trừ khỏi chi Hội nếu vi phạm một trong những điều khoản sau:
- Vi phạm các quy định chung của Luật pháp, nội quy diễn đàn OS,
- Vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Điều lệ Chi Hội, không tuân thủ các quyết định/hòa giải cuối cùng của Lãnh đạo Chi hội.
- Lôi kéo bè phái gây mất đoàn kết trong Hội, vô trách nhiệm dẫn hậu quả xấu cho danh tiếng của chi Hội cũng như cho các thành viên.
- Mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến chi Hội, lạm dụng tên tuổi của chi Hội cho mục đích xấu.
- Bị nhắc nhở quá 3 lần do post bài có nội dung vi hiến, phản cảm, nội dung bêu xấu các thành viên khác, bêu xấu chi Hội…
- Thành viên chính thức: không tham gia online-spam-post bài quá 2 tháng; không offline lần nào trong 1 năm, không đóng quỹ chi Hội trong 3 Quý.
Điều 9. Cơ cấu tổ chức của chi Hội

9.1. Tổ chức Chi hội

- Lãnh đạo Hội: Chi hội trưởng và các Chi hội phó.
- Ban Thư ký Chi hội.
- Ban cố vấn chi Hội
- Các thành viên – Thành viên chính thức.

9.2. Nhiệm vụ trong Chi hội

a. Chi Hội trưởng

- Phối hợp với OSPD điều hành diễn đàn của Chi hội theo ủy quyền, phân công của OS
- Là người đại diện cao nhất của chi Hội trong các quan hệ, đưa ra định hướng và các chương trình hoạt động cho chi Hội, chịu trách nhiệm điều hành phân công các Chi hội phó và các hoạt động của chi Hội, ủy quyền cho một chi Hội phó khi đi vắng.
- Hợp tác với Min/Mod để bảo vệ quyền cũng như hướng dẫn các thành viên tham dự diễn đàn cho đúng Quy định và Pháp luật.

b. Các Chi hội phó

Giúp việc cho Chi hội trưởng và phụ trách phần công việc của mình được Chi hội phân công. Trong trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng thì phải báo cáo, bàn giao lại cho ban Lãnh đạo chi Hội trước khi vắng mặt.

c. Ban thư ký

- Trợ giúp Ban lãnh đạo Chi hội trong việc tổ chức các cuộc họp, offline của Chi hội theo sự phân công
- Quản lý Quỹ của Chi hội

d. Ban Cố vấn

- Cố vấn cho lãnh đạo chi hội các vấn đề về phát triển Chi hội
- Cố vấn chuyên môn, kỹ thuật cho Chi Hội.

Điều 10: Nhiệm kỳ của Lãnh đạo Chi hội

10.1. Nhiệm kỳ

- Nhiệm kỳ của Lãnh đạo chi hội là 02 năm từ khi bầu chính thức và công bố với bộ máy đầy đủ, tự bãi nhiệm khi hết nhiệm kỳ và hết trách nhiệm khi bàn giao cho Lãnh đạo chi Hội mới được bầu.
- Chi Hội trưởng có thể tiếp tục ứng cử, đề cử khi hết nhiệm kỳ nhưng không quá 3 (ba) nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức Chi hội trưởng

10.2. Bãi nhiệm trong nhiệm kỳ

- Lãnh đạo chi hội vi phạm bị bãi nhiệm do không hoàn thành nhiệm vụ nhiều lần và/hoặc để Chi hội mất đoàn kết nội bộ, sút giảm uy tín mà không có các giải pháp khắc phục tích cực, kịp thời.
- Bất cứ thành viên chính thức nào cũng có quyền đề xuất bãi nhiệm lãnh đạo Chi hội, việc bãi nhiệm được tiến hành dưới hình thức bỏ phiếu (poll hoặc vote), 2/3 tổng số thành viên chính thức bỏ phiếu bãi nhiệm là có hiệu lực.
Điều 11. Thu, Chi và quản lý Tài chính của Chi hội

11.1. Các nguồn thu của chi Hội


- Thu từ hội viên chính thức: lập quỹ (mức đóng hội phí do biểu quyết quyết định tùy theo từng năm), bổ sung khi cần thiết, luôn bảo đảm 30% qũy dành cho chăm sóc thành viên chính thức của Hội.
- Đối với các thành viên: Không quy định bắt buộc. Có thể tự nguyện đóng góp.
- Thu từ các hoạt động đóng góp đấu giá trực thuộc Hội.
- Thu từ các giải thưởng do thành viên của Hội giành được dưới danh nghĩa OS và chi Hội.
- Các khoản thu do thành viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Chi hội/nước ủng hộ, đóng góp.
- Thu từ lãi suất ngân hang khi lưu giữ quỹ chi Hội.

11.2. Các khoản chi của chi Hội

- Chi mua/đặt làm Kỷ niệm chương, áo, logo của Chi hội
- Chi tổ chức, tặng quà sinh nhật tháng cho các thành viên chính thức của Chi hội
- Chi tiếp đón, giao lưu, tham gia các sự kiện với các chi hội, OS (có giới hạn mức độ)
- Chi giải thưởng, quà trong các cuộc offline chính thức của Chi Hội
- Chi hiếu hỷ, ma chay, thăm bệnh các thành viên chính thức và/hoặc người thân.
- Các khoản chi khác mang danh nghĩa Chi hội có thể đóng góp hoặc quyên góp.

11.3. Quản lý quỹ và tài sản chi Hội

Quỹ và tài sản của Chi hội được giao cho Ban Thư ký quản lý, chi theo phê duyệt của chi Hội trưởng đảm bảo nguyên tắc cần thiết, đúng việc, hiệu quả, công khai và phù hợp với quy định trong điều lệ
Chi tiết thu-chi được cập nhật liên tục và gửi định kỳ 01 Quý/ lần cho tất cả các thành viên chính thức và/hoặc thành viên có góp quỹ cùng giám sát.

Điều 12. Điều khoản thực hiện

1. Tất cả các thành viên và thành viên chính thức phải thực hiện đúng Điều lệ chi Hội.
2. Lãnh đạo chi Hội và các thành viên có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên khác thi hành Điều lệ.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ chi Hội trong quá trình thực hiện là cần thiết khi phát hiện khiếm khuyết. Nội dung sửa đổi phải được quá 1/2 thành viên chính thức chi Hội biểu quyết thông qua.
4. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được chi Hội SUZUKI FC & FRIENDS công bố chính thức.
 
Status
Không mở trả lời sau này.