Hạng D
15/1/08
1.037
2.375
113
Mọa, cái máy quay zoom khủng thiệt, rõ từng viên đá.