Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
chuyện tiền bạc của Hội người ta xía mỏ vô chi nhiều vậy Beerguy
Góp ý cho Trưởng ban tài chánh mà bác . Thường thì sau khi thay đổi BLĐ , nên xử lý hết quỹ còn tồn đọng .