Tập Lái
18/4/19
3
0
1
27
Kết hợp với mâm xe BBS:
020150-01.jpg

020150-02.jpg
042285-01.jpg

042285-02.jpg

020040-01.jpg

020040-02.jpg

044470-01.jpg

044470-02.jpg

045405-01.jpg

045405-02-2.jpg

Website BBS: https://bbs-japan.co.jp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và đây là mâm xe SSR:
image.axd

image.axd

image.axd

image.axd
image.axd
image.axd
image.axd
image.axd
image.axd
image.axd

Website SSR: https://www.rd-tanabe.com/ssr/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi kết hợp với mâm xe RAYS:
2X10_268.jpg
S7_000-198.jpg
Edge_492.jpg
633695-1-2016-is300-lexus-f-sport-stock-stock-rays-engineering-g35-performance-package-opt-custom.jpg
Lexus_NX300_with_Rays_Variance_VV_52S_gallery_1.jpeg
LEXUS_RX270_on_Rays_Versus_Lucianna_Stratagia_19_gallery_1.jpeg
Website RAYS: https://www.rayswheels.co.jp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi kết hợp với mâm xe WORK Wheels:
36638156234_c7c473eabe_o.jpg
51249695_2319758248247221_5978700116188585753_n.jpg
46880031_213993342883657_6302754078519752456_n.jpg
39852987432_d399b96b6b_b.jpg
41662342_317874982096126_6727565638599453496_n.jpg
30850130207_3907f0e699_b.jpg
50819625_570122596799701_7500987749816855959_n.jpg

Website WORK Wheels: https://www.work-wheels.co.jp

To be continue...