Hạng F
12/10/16
6.367
5.011
113
Gần lượm tiền rồi, hy vọng có bảo hiểm