Hạng C
3/3/14
716
855
93
sinh sau để muộn thì tối ưu hơn là đúng rồi, tiêu đề dùng từ "nhưng" thì hơi bất hợp lý.