DP confirmed
Hạng D
29/11/04
1.325
511
83
Dân Subies ngoài việc độ xe còn rất ý thức trong việc bảo vệ môi trường bằng cách tận dụng tái chế các vật liệu ve chai
Subies: tận dụng, tái chế bảo vệ môi trường

Subies: tận dụng, tái chế bảo vệ môi trường

Subies: tận dụng, tái chế bảo vệ môi trường