Thăm hỏi và chia sẻ với anh Ruametocdo

23/10/06
14.122
4.722
113
Xác nhận
confirm
Cập nhật danh sách đóng góp đến 15h40 ngày 20/4:

[xtable=border:1|cellpadding:0|cellspacing:0]
{colgroup}
{col=40x@}{/col}{col=235x@}{/col}{col=70x@}{/col}{col=45x@}{/col}{col=70x@}{/col}{col=45x@}{/col}{col=62x@}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td=colspan:1|rowspan:2}
Stt{/td}

{td=colspan:1|rowspan:2}
Nickname (Tên FB){/td}

{td=colspan:2|rowspan:1}Sổ tiền{/td}
{td=colspan:2|rowspan:1}Đã thu{/td}
{td=colspan:1|rowspan:2}
Ghi chú{/td}
{/tr}
{tr}
{td}VND{/td}
{td}USD{/td}
{td}VND{/td}
{td}USD{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td}Quỹ SFC{/td}
{td}10.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}10.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}Hồ chi{/td}
{/tr}
{tr}
{td}2{/td}
{td}Aikido (Nguyễn Việt Thành){/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}Kenny{/td}
{/tr}
{tr}
{td}3{/td}
{td}Binhmefe (Duong Thanh Binh){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}4{/td}
{td}Brynamese Vu{/td}
{td} {/td}
{td}200,00{/td}
{td} {/td}
{td}200,00{/td}
{td}Kenny{/td}
{/tr}
{tr}
{td}5{/td}
{td}Capat (Đào Duy Linh){/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}6{/td}
{td}Carrotdad{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}7{/td}
{td}Chua Biet (Bi Nguyen){/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}8{/td}
{td}Cuboom{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}9{/td}
{td}Cuc Gach (Vu Lechi){/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}10{/td}
{td}Datphuongnam (Chị Vân Anh){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}11{/td}
{td}Diem Huynh{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}12{/td}
{td}Dung Cantho (Dũng Đường){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}13{/td}
{td}Feelander (Thang Décor){/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}14{/td}
{td}Fesantasat{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}Kenny{/td}
{/tr}
{tr}
{td}15{/td}
{td}Gia Hy - Tigermom{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}16{/td}
{td}Hồ{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}17{/td}
{td}Hong Ha{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}18{/td}
{td}Hùng Cửu Long{/td}
{td}3.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}3.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}19{/td}
{td}Huythanhtv (Trần Ngọc Huy){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}20{/td}
{td}Linh Nali{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}21{/td}
{td}Longan{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}22{/td}
{td}Love Santa{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}23{/td}
{td}Mackafee{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}24{/td}
{td}Manhodessa (Mạnh Lê){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}25{/td}
{td}Monster (Đặng Anh Diệp){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}26{/td}
{td}Muakisses{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}Hồ Ka{/td}
{/tr}
{tr}
{td}27{/td}
{td}Namanhtranbui{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}28{/td}
{td}Nguyễn Thu Hương (LSV){/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}29{/td}
{td}Nguyễn Việt Thắng{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}Kenny{/td}
{/tr}
{tr}
{td}30{/td}
{td}Nhan Cantho (Ng Trọng Hiền Nhân){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}31{/td}
{td}nhh{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}32{/td}
{td}Cua{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}33{/td}
{td}Kiến Vàng{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}34{/td}
{td}Noel (Le Huong){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}35{/td}
{td}PajeroXXX (Phan Trung Huy){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}36{/td}
{td}Playmonkey (Perfume Huong){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}37{/td}
{td}Namkhanh03{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}38{/td}
{td}Santa Lucia{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}39{/td}
{td}Simmy{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}40{/td}
{td}Stone Ta{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}41{/td}
{td}Taolaoxitbop (Tran Kiem Han){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}42{/td}
{td}Teddy (Matthew Tran){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}43{/td}
{td}Thanhchoray{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}44{/td}
{td}Thanhcongctyta{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}45{/td}
{td}Thichvuichoi (Le Xuan Tan){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}46{/td}
{td}Zukov (Bùi Việt Hùng){/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}47{/td}
{td}Hoangan (Hoang An Pleiku){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}48{/td}
{td}Do.56N{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}49{/td}
{td}Tommy2000 (Tuấn){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}50{/td}
{td}Monk2009{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}Hồ Ka{/td}
{/tr}
{tr}
{td}51{/td}
{td}Pinocchio (Long mũi dài){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}52{/td}
{td}Songthu{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}53{/td}
{td}Hoang Gia Auto (Tran Ha){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}54{/td}
{td}Út Cưng{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}55{/td}
{td}TeoGM{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}Hồ Ka{/td}
{/tr}
{tr}
{td}56{/td}
{td}Vinh + Thu Anh{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}57{/td}
{td}Hoang Le Anh Tuan{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}58{/td}
{td}oto3banh (Nguyen Hong Tho){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}59{/td}
{td}Pretty Lady (Ivy Huynh){/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}60{/td}
{td}Bánh chưng nóng{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}61{/td}
{td}Julie Tran{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}62{/td}
{td}Viettuan27{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}63{/td}
{td}Vanganh{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}64{/td}
{td}SFC400{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}65{/td}
{td}GĐ Dr. Lợi - Huong Ta{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}66{/td}
{td}Pham Quoc Khanh (Khanh Pham){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}67{/td}
{td}Pham Viet Hung{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}68{/td}
{td}???{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{/tr}
{tr}
{td}69{/td}
{td}Làng SFC{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}70{/td}
{td}Madlion{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}71{/td}
{td}Tay Bac (Bùi Mạnh Hà){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}72{/td}
{td}Le Anh Cuong{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}73{/td}
{td}???{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}74{/td}
{td}revoltsoul{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}75{/td}
{td}Binh Truong{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}76{/td}
{td}Long Đá{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}77{/td}
{td}HENLAMS{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}78{/td}
{td}Mèo Quay{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}79{/td}
{td}dochoiantoan{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}80{/td}
{td}miumiusg{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}81{/td}
{td}Khoa{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}82{/td}
{td}Huong Que{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}83{/td}
{td}Cosboy{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}84{/td}
{td}truongptcl{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}85{/td}
{td}Steelman{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}86{/td}
{td}Sân bóng đá Kingsport{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{/tr}
{tr}
{td}87{/td}
{td}Diệp51A{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}88{/td}
{td}Nguyễn Tony{/td}
{td}200.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}89{/td}
{td}Dung Kingsport{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}90{/td}
{td}Datphuongnam{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}91{/td}
{td}Tieurongvang (Long Pham){/td}
{td}200.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}92{/td}
{td}Ben Nguyen (JBNguyen ){/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}93{/td}
{td}5Hiep (Nguyen Quoc Viet){/td}
{td}200.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}94{/td}
{td}RooneyVN{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}95{/td}
{td}HL2000{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}96{/td}
{td}Cu Bom{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}97{/td}
{td}MessiVN{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}98{/td}
{td}CRH{/td}
{td}200.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}99{/td}
{td}Playmonkey{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}100{/td}
{td}Vivo (NGuyen Anh QUan){/td}
{td}200.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}101{/td}
{td}Deen Lee (Le Tai Tho){/td}
{td}200.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}102{/td}
{td}Duan Le{/td}
{td}200.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}103{/td}
{td}Chevol{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}104{/td}
{td}Galozo (Huynh Tan Quoc){/td}
{td}200.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}105{/td}
{td}Cocoadotcom (Nguyen Huy Viet){/td}
{td}200.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}106{/td}
{td}Trungdotcom (Ng Thanh Tung){/td}
{td}200.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}107{/td}
{td}NKC (Duy Min){/td}
{td}200.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}108{/td}
{td}Nick Vujicic (Truong Quoc Tuan){/td}
{td}200.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}109{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}110{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}111{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2|rowspan:1}Tổng cộng:{/td}
{td}102.900.000{/td}
{td}200,00{/td}
{td}92.000.000{/td}
{td}200,00{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]


Cảm ơn tấm lòng của các bác rất nhiều!
 
23/10/06
14.122
4.722
113
Xác nhận
confirm
[xtable=border:1|cellpadding:0|cellspacing:0]
{colgroup}
{col=29x@}{/col}{col=235x@}{/col}{col=74x@}{/col}{col=45x@}{/col}{col=73x@}{/col}{col=45x@}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td=colspan:1|rowspan:2}
Stt{/td}

{td=colspan:1|rowspan:2}
Nickname (Tên FB){/td}

{td=colspan:2|rowspan:1}Sổ tiền{/td}
{td=colspan:2|rowspan:1}Đã thu{/td}
{/tr}
{tr}
{td}VND{/td}
{td}USD{/td}
{td}VND{/td}
{td}USD{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td}Quỹ SFC{/td}
{td=right}10.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}10.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}2{/td}
{td}Aikido (Nguyễn Việt Thành){/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}3{/td}
{td}Binhmefe (Duong Thanh Binh){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}4{/td}
{td}Brynamese Vu{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}200,00{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}200,00{/td}
{/tr}
{tr}
{td}5{/td}
{td}Capat (Đào Duy Linh){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}6{/td}
{td}Carrotdad{/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}7{/td}
{td}Chua Biet (Bi Nguyen){/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}8{/td}
{td}Cuboom{/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}9{/td}
{td}Cuc Gach (Vu Lechi){/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}10{/td}
{td}Datphuongnam (Chị Vân Anh){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}11{/td}
{td}Diem Huynh{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}12{/td}
{td}Dung Cantho (Dũng Đường){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}13{/td}
{td}Feelander (Thang Décor){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}14{/td}
{td}Fesantasat{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}15{/td}
{td}Gia Hy - Tigermom{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}16{/td}
{td}Hồ{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}17{/td}
{td}Hong Ha{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}18{/td}
{td}Hùng Cửu Long{/td}
{td=right}3.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}3.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}19{/td}
{td}Huythanhtv (Trần Ngọc Huy){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}20{/td}
{td}Linh Nali{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}21{/td}
{td}Longan{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}22{/td}
{td}Love Santa{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}23{/td}
{td}Mackafee{/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}24{/td}
{td}Manhodessa (Mạnh Lê){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}25{/td}
{td}Monster (Đặng Anh Diệp){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}26{/td}
{td}Muakisses{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}27{/td}
{td}Namanhtranbui{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}28{/td}
{td}Nguyễn Thu Hương (LSV){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}29{/td}
{td}Nguyễn Việt Thắng{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}30{/td}
{td}Nhan Cantho (Ng Trọng Hiền Nhân){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}31{/td}
{td}nhh{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}32{/td}
{td}Cua{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}33{/td}
{td}Kiến Vàng{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}34{/td}
{td}Noel (Le Huong){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}35{/td}
{td}PajeroXXX (Phan Trung Huy){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}36{/td}
{td}Playmonkey (Perfume Huong){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}37{/td}
{td}Namkhanh03{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}38{/td}
{td}Santa Lucia{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}39{/td}
{td}Simmy{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}40{/td}
{td}Stone Ta{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}41{/td}
{td}Taolaoxitbop (Tran Kiem Han){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}42{/td}
{td}Teddy (Matthew Tran){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}43{/td}
{td}Thanhchoray{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}44{/td}
{td}Thanhcongctyta{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}45{/td}
{td}Thichvuichoi (Le Xuan Tan){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}46{/td}
{td}Zukov (Bùi Việt Hùng){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}47{/td}
{td}Hoangan (Hoang An Pleiku){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}48{/td}
{td}Do.56N{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}49{/td}
{td}Tommy2000 (Tuấn){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}50{/td}
{td}Monk2009{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}51{/td}
{td}Pinocchio (Long mũi dài){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}52{/td}
{td}Songthu{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}53{/td}
{td}Hoang Gia Auto (Tran Ha){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}54{/td}
{td}Út Cưng{/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}55{/td}
{td}TeoGM{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}56{/td}
{td}Vinh + Thu Anh{/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}57{/td}
{td}Hoang Le Anh Tuan{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}58{/td}
{td}oto3banh (Nguyen Hong Tho){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}59{/td}
{td}Pretty Lady (Ivy Huynh){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}60{/td}
{td}Bánh chưng nóng{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}61{/td}
{td}Julie Tran{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}62{/td}
{td}Viettuan27{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}63{/td}
{td}Vanganh{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}64{/td}
{td}SFC400{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}65{/td}
{td}GĐ Dr. Lợi - Huong Ta{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}66{/td}
{td}Pham Quoc Khanh (Khanh Pham){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}67{/td}
{td}Pham Viet Hung{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}68{/td}
{td}???{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}69{/td}
{td}Làng SFC{/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}70{/td}
{td}Madlion{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}71{/td}
{td}Tay Bac (Bùi Mạnh Hà){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}72{/td}
{td}Le Anh Cuong{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}73{/td}
{td}???{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}74{/td}
{td}revoltsoul{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}75{/td}
{td}Binh Truong{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}76{/td}
{td}Long Đá{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}77{/td}
{td}HENLAMS{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}78{/td}
{td}Mèo Quay{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}79{/td}
{td}dochoiantoan{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}80{/td}
{td}miumiusg{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}81{/td}
{td}Khoa{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}82{/td}
{td}Huong Que{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}83{/td}
{td}Cosboy{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}84{/td}
{td}truongptcl{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}85{/td}
{td}Steelman{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}86{/td}
{td}Sân bóng đá Kingsport{/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}87{/td}
{td}Diệp51A{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}88{/td}
{td}Nguyễn Tony{/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}89{/td}
{td}Dung Kingsport{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}90{/td}
{td}Datphuongnam{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}91{/td}
{td}Tieurongvang (Long Pham){/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}92{/td}
{td}Ben Nguyen (JBNguyen ){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}93{/td}
{td}5Hiep (Nguyen Quoc Viet){/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}94{/td}
{td}RooneyVN{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}95{/td}
{td}HL2000{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}96{/td}
{td}Cu Bom{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}97{/td}
{td}MessiVN{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}98{/td}
{td}CRH{/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}99{/td}
{td}Playmonkey{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}100{/td}
{td}Vivo (NGuyen Anh QUan){/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}101{/td}
{td}Deen Lee (Le Tai Tho){/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}102{/td}
{td}Duan Le{/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}103{/td}
{td}Chevol{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}104{/td}
{td}Galozo (Huynh Tan Quoc){/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}105{/td}
{td}Cocoadotcom (Nguyen Huy Viet){/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}106{/td}
{td}Trungdotcom (Ng Thanh Tung){/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}107{/td}
{td}NKC (Duy Min){/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}108{/td}
{td}Nick Vujicic (Truong Quoc Tuan){/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}109{/td}
{td}ATIM và nhóm bạn HN{/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}110{/td}
{td}Super Fox (Lưu Tuấn Anh){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}111{/td}
{td}Lê Minh Thắng (golf){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}112{/td}
{td}Nguyễn Văn Thành (golf){/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}2.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}113{/td}
{td}sgtrafficjam{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}114{/td}
{td}Hoàng Anh Thư & Trần Thanh Hiếu{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}115{/td}
{td}Nguyễn Anh Sơn (Golf){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}116{/td}
{td}Phạm Văn Minh (Thế giới Kim cương){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}117{/td}
{td}Đặng Quang Huy{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}118{/td}
{td}V-Kool{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}119{/td}
{td}Hoàng Khôi (HN){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}120{/td}
{td}Noikhongduoc (Cui Bap){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}121{/td}
{td}Magnus{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}122{/td}
{td}PutinVN{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}123{/td}
{td}Nguyễn Xuân Lam (Hội Golf){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}124{/td}
{td}Toàn TS (Golf){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}125{/td}
{td}Colorpen{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}126{/td}
{td}Vu Van Long - Vu The Tai (VTT & RitaLe){/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}127{/td}
{td}Mr Fil{/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}1.000.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}128{/td}
{td}Việt đen (Golf){/td}
{td=right}300.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}300.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}129{/td}
{td}Việt trắng (golf){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}130{/td}
{td}J.B.L (Nam loa){/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}131{/td}
{td}THAI JANKER (Nguyen Minh Thai){/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}200.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}132{/td}
{td}Nguyen Hong Phuc{/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{td=right}500.000{/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}133{/td}
{td} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2|rowspan:1}Cộng thu:{/td}
{td=right}120.900.000{/td}
{td=right}200{/td}
{td=right}110.000.000{/td}
{td=right}200{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2|rowspan:1}Chi:{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td}1. Chi hỗ trợ ngày 20/04:{/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right}100.000.000{/td}
{td=right}200{/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{td=right} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:4|rowspan:1}Số dư:{/td}
{td=right}10.000.000{/td}
{td=right}0{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
Hạng D
17/8/09
1.948
131
63
42
SFC
ah cái chi 100tr mà rút Vietcombank bỏ vô bao Sacombank, mục địch là cho thằng kẻ trộm k biết phuhaonguyen rút tiền từ VCB í hả... :3dcuoi:
 
Reactions: phuhaonguyen
23/10/06
14.122
4.722
113
Xác nhận
confirm
ah cái chi 100tr mà rút Vietcombank bỏ vô bao Sacombank, mục địch là cho thằng kẻ trộm k biết phuhaonguyen rút tiền từ VCB í hả... :3dcuoi:
Tiền đóng góp của anh em, phải lừa tụi cướp bỏ vô bịch Sacombank cho nó không biết mình rút từ Vietcombank í mà! B|
 
Reactions: Cu Bom

Giới thiệu

  • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
    Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
    Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
    ĐT: 028 7307 6667

Facebook