Hạng B1
31/1/22
59
609
83
24
Đọc trên Thời báo Tài chính Việt Nam thấy có mấy bài này:
 
Hạng B1
31/1/22
59
609
83
24
 
Hạng B1
31/1/22
59
609
83
24
Lợi nhuận tăng trưởng 8 năm liên tiếp. Từ sau khi nhà nước thoái vốn, công ty đã đẩy mạnh việc cải thiện quản trị, tinh gọn bộ máy, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. TGĐ công ty chứng khoán SHS hiện đang là chủ tịch HĐQT của PVM