Hạng B2
16/5/11
460
177
43
Tất cả các diễn đàn, facebook, email em đều dùng 1 tên và 1 mật khẩu như nhau.