Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
OFFICE 2013 STANDARD VL:MAK
Key: HW24W-BNDJ7-CHQXG-MFJKV-94QBG
Description: Office15_StandardVL_MAK
Sub Type: X18-33248
Activation Count: 27
Time: 20:15:48 29/01/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
office 2013 home&busines
Key: 9RCPK-N4P6W-B97JB-HYWF7-3JX6Q
Description: Office15_HomeBusinessR_Retail
Sub Type: X18-32411
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:18:19 07/02/2022 (GMT+7)

Key: G6Y4V-7N8MY-HW93F-CW2WW-QC8C3
Description: Office15_HomeBusinessR_Retail
Sub Type: X18-32411
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:33:51 07/02/2022 (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
office 2013 proplus retail
Key: FKMDY-VNMBJ-MD4RB-2H748-VH36X
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
Sub Type: X18-32619
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:34:43 07/02/2022 (GMT+7)

Key: FN2YQ-DQJ4K-RCKFC-B2K3F-MWPC9
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
Sub Type: X18-32619
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:36:33 07/02/2022 (GMT+7)

Key: FNQ47-Q8YGB-C4HF7-RRC96-6F2C9
Description: Office15_ProPlusMSDNR_Retail
Sub Type: X18-32619
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:36:29 07/02/2022 (GMT+7)

Key: FN73Q-RXKV9-8TW7K-HRHXY-HT7T3
Description: Office15_ProPlusR_Retail
Sub Type: X18-32622
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:36:28 07/02/2022 (GMT+7)
 
Hạng B1
28/9/09
64
3.418
83
Thanks bác Mazda 626-2001. Em đã xử lý xong Office 2010 chạy ngon lành.
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
win7 all editions - kích hoạt được win10, 11 home và pro
Key: VYDC4-7C7R4-34QKC-K7W7C-7YRGF
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:M
Sub Type: X15-39057
Activation Count: 11
Time: 15:52:26 11/02/2022 (GMT+7)

Key: CYF4M-CHBPX-8D8VF-VCXRH-TPKCH
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:M
Sub Type: X15-39061
Activation Count: 164
Time: 15:52:26 11/02/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
win 8.1 pro
Key: 49M39-N9X4F-D4WP2-RDRJH-94Q2Y
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub Type: [Blue]res-v2600
Error Code: 0xC004C008
Time: 15:57:08 11/02/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
VISIOPREM 2010 VL
Key: 7VBXH-P7DMR-W7KGX-VCWYY-2BCGW
Description: Office14_VisioPrem_MAK
Sub Type: X16-08242
Activation Count: 4923
Time: 16:01:59 11/02/2022 (GMT+7)

Key: PVK4Q-83KPP-YCXXW-VYMYK-QK2YW
Description: Office14_VisioPrem_MAK
Sub Type: X16-09273
Activation Count: 772
Time: 16:01:59 11/02/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
OFFICE 2010 HOME&BUSINES
Key: CRFBC-92BKP-BRYF9-CFXR9-PKT8D
Description: Office14_HomeBusiness_Retail
Sub Type: X16-07544
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:03:58 11/02/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
OFFICE 2010 STANDARD MAK
Key: BGCMG-B3JBK-G6W2K-KQ6BJ-R42TM
Description: Office14_Standard_MAK
Sub Type: X16-08146
Activation Count: 27
Time: 16:05:05 11/02/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
OFFICE 2010 PROPLUS - MAK
Key: 9FHQ9-D83GG-HGW3W-6DDV6-R299D
Description: Office14_ProPlus_MAK
Sub Type: X16-08112
Activation Count: 42
Time: 16:06:17 11/02/2022 (GMT+7)

Key: GQRKC-JWXFQ-8HH9K-4C3YM-9M7HT
Description: Office14_ProPlus_MAK
Sub Type: X16-08116
Activation Count: 3017
Time: 16:07:47 11/02/2022 (GMT+7)

Key: KGD8M-KM44G-M4WKP-HQKKV-9Q6CR
Description: Office14_ProPlus_MAK
Sub Type: X16-08115
Activation Count: 679
Time: 16:08:21 11/02/2022 (GMT+7)