Hạng B1
1/10/15
66
42
18
54
Công nghệ nghèo nàn lạc hậu, mà giá thì trên trời! Ngáo quá ngáo!