Hạng D
25/10/07
1.062
4.042
113
Quan trọng địa hình đang đi lúc nó născ là như nào nữa?
 
Hạng C
5/2/09
561
3.275
93
Giật là nó rung theo chiều dọc thước lái, hay cái vô lăng nó tự xoay mạnh qua 2 bên trái phải?