Tập Lái
13/7/16
2
0
1
44
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
47
TP Biên Hòa
Không thấy hầm máy khó đánh giá cho bác
2.0 thường là máy chế hoà khí
2.2 hàng Mỹ thì mới phun xăng
Không nên mua 2.0 chế hoà khí