23/10/06
14.638
5.121
113
Đến đây chia tay nhóm Đại Ninh kết thúc hành trình cung đường

[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường Tám Bố QL28 - Di Linh
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường Tám Bố QL28 - Di Linh
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Lưu niệm toàn đoàn, bịn rịn chia tay chờ thông báo cung mới (tất nhiên là bí mật! ;)

[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường Tám Bố QL28 - Di Linh
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường Tám Bố QL28 - Di Linh
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường Tám Bố QL28 - Di Linh
[OFFROAD 2 BÁNH] Cung đường Tám Bố QL28 - Di Linh