Hạng D
5/2/15
3.596
5.995
113
53
TP.Hồ Chí Minh
Em gõ key thì nó báo của 2016 nên không cho active. Nhờ Anh hướng dẫn code. Thanks.
Anh mở CMD quyền admin rồi thử dán nguyên cái này vô xem
set Description=ProPlusVL_MAK
set key=VFB2K-NFDBK-RH7T4-3RQG7-94TDY
reg Delete HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM /f
reg Delete HKLM\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM /f
for %a in (4,5,6) do (if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a")
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a"))&cls
for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
cls
for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses16\%Description%*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%i"
cscript ospp.vbs /remhst
cscript ospp.vbs /ckms-domain
cscript ospp.vbs /inpkey:%key%
cscript //nologo ospp.vbs /act
start winword
@
 
  • Like
Reactions: asap and Thích BMW
Hạng B2
21/11/13
227
4.763
93
Anh mở CMD quyền admin rồi thử dán nguyên cái này vô xem
set Description=ProPlusVL_MAK
set key=VFB2K-NFDBK-RH7T4-3RQG7-94TDY
reg Delete HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM /f
reg Delete HKLM\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM /f
for %a in (4,5,6) do (if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a")
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a"))&cls
for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
cls
for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses16\%Description%*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%i"
cscript ospp.vbs /remhst
cscript ospp.vbs /ckms-domain
cscript ospp.vbs /inpkey:%key%
cscript //nologo ospp.vbs /act
start winword
@
Cảm ơn Anh. Để em thực hiện.
 
Hạng B2
21/11/13
227
4.763
93
Anh mở CMD quyền admin rồi thử dán nguyên cái này vô xem
set Description=ProPlusVL_MAK
set key=VFB2K-NFDBK-RH7T4-3RQG7-94TDY
reg Delete HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM /f
reg Delete HKLM\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM /f
for %a in (4,5,6) do (if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a")
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a"))&cls
for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
cls
for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses16\%Description%*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%i"
cscript ospp.vbs /remhst
cscript ospp.vbs /ckms-domain
cscript ospp.vbs /inpkey:%key%
cscript //nologo ospp.vbs /act
start winword
@
Kích hoạt theo code anh hướng dẫn thì cài OF 2019, sau khi kích hoạt thành OF 2016.
 
Tập Lái
12/9/22
0
21
2
40
ha noi
Key: 7N9J4-XK4M4-FDG99-BKMBJ-WB49M
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98805
Remaining: 32717
Time: 11/12/2022 10:19:54 PM (GMT+7)

Key: QMNX6-PRMH4-M2WYQ-RHJ3R-JHV3B
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98800
Remaining: 273
Time: 11/12/2022 10:19:55 PM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Thích BMW
Tập Lái
12/9/22
0
21
2
40
ha noi
Key: PNFPW-Q7XFJ-6VCXW-W386G-2384K
Description: Win 10 RTM ProfessionalWorkstation Volume:MAK
Sub type: [RS3]X21-43635
Remaining: 622
Time: 11/12/2022 10:30:56 PM (GMT+7)

Key: X9VRD-64NCK-BVXWR-8KT9Q-B99YX
Description: Win 10 RTM ProfessionalWorkstation Volume:MAK
Sub type: [RS3]X21-43635
Remaining: 747
Time: 11/12/2022 10:30:56 PM (GMT+7)
 
Tập Lái
12/9/22
0
21
2
40
ha noi
Key: RRKNB-3YW82-WK74X-B9G46-QYH3R
Description: Office16_AccessR_Retail
Sub type: X19-98940
Error code: 0xC004C008
Time: 11/15/2022 4:59:35 PM (GMT+7)

Key: TM9NH-MBFM8-8V72D-V36QD-9D42H
Description: Office15_ProjectProR_Retail
Sub type: X18-32772
Error code: 0xC004C008
Time: 11/15/2022 5:00:01 PM (GMT+7)

Key: G4NX7-M2W7W-2YYCC-XGTJT-6F4JH
Description: Office16_VisioProR_Retail
Sub type: X20-00738
Error code: 0xC004C008
Time: 11/15/2022 5:00:06 PM (GMT+7)

Key: 4GQN4-H7JPQ-KYJQ7-YJQFM-6VM6Y
Description: Office21_Access2021R_Retail
Sub type: X22-53385
Error code: 0xC004C008
Time: 11/15/2022 5:00:15 PM (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: Thích BMW