Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Key: FHNRG-BG44W-B33R4-42C96-GMT4Q
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98670
Remaining: 2328
Time: 7/22/2023 11:22:44 AM (GMT+7)

Key: TW9DD-83NPF-XDWHW-TWQD2-V8RB3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98672
Remaining: 4309
Time: 7/22/2023 11:22:45 AM (GMT+7)

Key: FHNRG-BG44W-B33R4-42C96-GMT4Q
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98670
Remaining: 2328
Time: 7/22/2023 11:22:44 AM (GMT+7)

Key: B3N2V-844YB-8KDFJ-C9WHG-QYHY3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98672
Remaining: 5962
Time: 7/22/2023 11:22:44 AM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Key: MC3KY-QNF96-WCPG3-KJK4T-FVX8H
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub type: [Fe]X22-39485
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:17:53 PM (GMT+7)

Key: 42DDN-96PQD-RHXBR-9TW37-X789Y
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub type: [Fe]X22-39497
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:18:11 PM (GMT+7)

Key: NH82F-WDY2Q-Q4BXH-W99DC-XTRRV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub type: [Fe]X22-39485
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:18:32 PM (GMT+7)

Key: NKGT7-9MFV3-6GX6Q-9Q9B9-6CTKY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub type: [Fe]X22-39497
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:18:33 PM (GMT+7)

Key: GRWPG-VNG7C-3QBM9-GXYTM-88JDM
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub type: [Fe]X22-39497
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:20:04 PM (GMT+7)

Key: TRN8H-R8TRD-YTC7P-QQP49-2YXB7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub type: [Fe]X22-39485
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:20:05 PM (GMT+7)

Key: MTY3N-CX6RM-3K4KX-4RHCH-7QY3M
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub type: [Fe]X22-39497
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:20:05 PM (GMT+7)

Key: 9NY97-VPFG4-MGX68-3TM89-3RWFV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub type: [Fe]X22-39485
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:20:05 PM (GMT+7)

Key: NQ3FK-F6H69-RX78W-WTW67-6X2XY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub type: [Fe]X22-39497
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:20:06 PM (GMT+7)

Key: GNBGY-JP44J-P2H43-KWDPP-GQ98H
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub type: [Fe]X22-39485
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:21:35 PM (GMT+7)

Key: 8NT2P-YXKQK-M9QM6-H6GQ6-RRJ9Y
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub type: [Fe]X22-39497
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:21:36 PM (GMT+7)

Key: PHPH3-NTBXH-YJXDX-C4FYC-Q3Y3M
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub type: [Fe]X22-39497
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:21:36 PM (GMT+7)

Key: HNQ7C-XJ4BG-74J3R-7Q6G9-6CTKY
Description: Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail
Sub type: [Fe]X22-39497
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:21:36 PM (GMT+7)

Key: BC76N-VW8VF-GTTYH-WDGY9-6CTM7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub type: [Fe]X22-39485
Error code: 0xC004C008
Time: 7/19/2023 1:21:36 PM (GMT+7)

Key: MNCTM-37M74-VDRVW-3XKYD-TCTM7
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub type: [Fe]X22-39485
Error code: 0xC004C008
Time: 7/20/2023 6:43:02 PM (GMT+7)

Key: VNGWY-T98H7-KQWJH-Q9DFG-TJJFV
Description: Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail
Sub type: [Fe]X22-39485
Error code: 0xC004C008
Time: 7/20/2023 6:42:48 PM (GMT+7)

Key: DNQFX-Q6YR8-DG8RJ-Q4WQY-PR6FT
Description: Win 10 RTM ProfessionalWorkstationN Volume:MAK
Sub type: [RS3]X21-43648
Remaining: 185
Time: 7/20/2023 6:44:11 PM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Thích BMW
Tập Lái
29/7/23
0
3
2
28
Key: XBBVG-93K6Q-QX8F8-KYTC9-VWWWB
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
SubType: X15-39115
LicenseType: Volume:MAK
MAKCount: 222
Time: 29/07/2023 15:36:40 (GMT+7)
---
Key: G7MQD-DN2QR-J94CG-KVF7R-VMH3B
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98794
LicenseType: Volume:MAK
MAKCount: 250
Time: 29/07/2023 15:36:41 (GMT+7)
---

Key: CVBKG-2XNVD-P2VWC-TW4GB-JK8XM
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98794
LicenseType: Volume:MAK
MAKCount: 250
Time: 29/07/2023 15:37:59 (GMT+7)
---
Key: JRJNJ-33PKM-QTPCV-9XYCY-B4G6Y
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98804
LicenseType: Volume:MAK
MAKCount: 20
Time: 29/07/2023 15:38:01 (GMT+7)
---
Key: JRJNJ-33PKM-QTPCV-9XYCY-B4G6Y
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
SubType: [TH]X19-98804
LicenseType: Volume:MAK
MAKCount: 20
Time: 29/07/2023 15:38:58 (GMT+7)

Key: B9GJN-QF697-2JD74-JQ9DM-XBWKQ
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
SubType: X21-74159
LicenseType: Volume:MAK
MAKCount: 102
Time: 29/07/2023 15:50:32 (GMT+7)
---
 
Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Key: F2NXQ-JQW6J-66CPT-B2HJD-GF4HM
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00551
Remaining: 3556
Time: 8/1/2023 7:26:11 PM (GMT+7)

Key: T9YQ3-NTC9T-X447K-P38VT-RRHBB
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00544
Remaining: 7463
Time: 8/1/2023 7:26:12 PM (GMT+7)

Key: XHRGH-ND46G-QJG3C-24P9Y-HT9YB
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00544
Remaining: 3495
Time: 8/1/2023 7:26:12 PM (GMT+7)

Key: R93BY-NV3QQ-7987G-BQ9M6-VCCDH
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32637
Remaining: 4539
Time: 8/1/2023 7:25:38 PM (GMT+7)

Key: XKH6P-M8N9J-JRTYH-MFGT3-489KV
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32637
Remaining: 7194
Time: 8/1/2023 7:25:38 PM (GMT+7)

Key: B2CN9-BBR6B-RYGBQ-GRWB4-R3KR8
Description: Win 10 RTM EnterpriseS OEM:NONSLP
Sub type: [TH]X19-99638
Remaining: 44339
Time: 8/1/2023 7:20:55 PM (GMT+7)

Key: 2NW4K-2KM8C-BQCKM-YQDMW-RX9R3
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Sub type: [RS1]X21-04959
Remaining: 1843
Time: 8/1/2023 7:20:55 PM (GMT+7)

Key: NYJPH-DGB72-QTGK8-FJ9PM-PR48Q
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Sub type: [RS1]X21-04959
Remaining: 1945
Time: 8/1/2023 7:20:56 PM (GMT+7)

Key: NF96P-HQVYK-WJ7M6-HC3W7-8HXPC
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Sub type: [RS5]X21-83244
Remaining: 7370
Time: 8/1/2023 7:20:55 PM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Key: 472JN-9KRCH-9YKBC-XVYKY-DPCDH
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32643
Remaining: 693
Time: 8/8/2023 9:02:30 AM (GMT+7)

Key: DN8RF-3PMBB-K9HTY-VW7V2-7CCDH
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32643
Remaining: 1827
Time: 8/8/2023 9:02:30 AM (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: thodia
Hạng D
5/2/15
3.606
6.296
113
55
TP.Hồ Chí Minh
Key Win7 ALL kích hoạt online được cho Win10, 11 Pro
Key: BD2TP-98DXY-D7GK8-Q87WC-MG2RC
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
Sub type: X15-39057
Remaining: 61
Time: 8/30/2023 3:04:51 PM (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: thodia
Hạng B2
6/11/12
455
6.457
93
37
Nghệ An
Key Win7 ALL kích hoạt online được cho Win10, 11 Pro
Key: BD2TP-98DXY-D7GK8-Q87WC-MG2RC
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
Sub type: X15-39057
Remaining: 61
Time: 8/30/2023 3:04:51 PM (GMT+7)
Em nhập nó báo lỗi bác ơi