Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Bác chủ thớt cho em xin key Win11 với ạ. Em đội ơn bác :(
Key: 2PNKX-CCBJM-J9JBK-98PWG-P7JXG
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:54 PM (GMT+7)

Key: BR2XT-2NJ3J-Q8D36-KW7PP-Q3WXG
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:54 PM (GMT+7)

Key: 8BTDC-NJ3PF-2M4RX-CM87C-BTDGT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:54 PM (GMT+7)

Key: GCMN7-9XVGP-B968Q-WMV6B-FGDGT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:55 PM (GMT+7)

Key: KXD7J-XQN2Q-CTPJF-46WTR-6Q726
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:55 PM (GMT+7)

Key: MHNGY-3J46J-3RBTC-6D4WQ-G83GT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:55 PM (GMT+7)

Key: 4WFFN-V9666-MWB6V-Y2HR8-YP2KG
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:55 PM (GMT+7)

Key: NHV2D-9XRG6-7V7RC-32MD9-DYH26
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:55 PM (GMT+7)

Key: NWP88-V4PMD-9RJPP-3T3JH-6XXTT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:55 PM (GMT+7)

Key: N6MYX-4F96W-YWVMQ-VYTBQ-4GDGT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:56 PM (GMT+7)

Key: NWYBC-699GF-B74HB-R7C8X-HCFC6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:56 PM (GMT+7)

Key: NJH2W-CCF9G-3VVWT-VBT7M-PR4C6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:56 PM (GMT+7)

Key: MPB23-YN968-2V2M4-WXRXB-F9CKG
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:56 PM (GMT+7)

Key: QHTXB-92N2X-T384F-JP68C-TMT6T
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:56 PM (GMT+7)

Key: R9PCX-66N4G-C76M2-HT3RF-GXXTT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:57 PM (GMT+7)

Key: TPPMJ-3NVC9-F66VT-YMYMG-WXCKG
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:57 PM (GMT+7)

Key: V9B9M-2NH62-WC8QC-W8Q6K-TF4C6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:57 PM (GMT+7)

Key: W36HN-PC7QP-P8FYX-FFJVF-369TT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:57 PM (GMT+7)

Key: T26VH-NXTRH-4XK36-M82T6-P7JXG
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:57 PM (GMT+7)

Key: XNHMG-W6Y22-TBR6P-4G7KQ-VXMP6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:58 PM (GMT+7)

Key: XPVBR-YN6QG-8V6Y9-G6B6T-PDKTT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:58 PM (GMT+7)

Key: XQNTR-JRH4D-YP6PY-8C297-3J3GT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:58 PM (GMT+7)

Key: WC8FN-9VMTT-BDWWB-XJXDP-YKMP6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]res-v3308
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:58 PM (GMT+7)

Key: MVTRN-67RVF-RRDMQ-Q9QWG-J2QGT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]X19-98843
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:58 PM (GMT+7)

Key: MVT63-PNM7G-M9XDJ-PVRHX-7XMP6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub type: [TH]X19-98843
Error code: 0xC004C008
Time: 11/6/2023 6:58:58 PM (GMT+7)
 
Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Bác nào có key OF 2016 Pro Plus VL cho em xin 1 cái. Cảm ơn nhiều.
Key: RCWNV-JBDGT-TDH96-GP8RF-2KCQV
Description: Office16_ProPlusR_Retail
Sub type: X20-00532
Error code: 0xC004C008
Time: 11/14/2023 10:39:44 AM (GMT+7)

Key: VMCQ4-8N7GV-6TCKQ-YWMXH-QPFHH
Description: Office16_ProPlusR_Retail
Sub type: X20-00532
Error code: 0xC004C008
Time: 11/14/2023 10:39:45 AM (GMT+7)

Key: FNVK8-8DVCJ-F7X3J-KGVQB-RC2QY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00540
Remaining: 497
Time: 11/14/2023 10:50:28 AM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Key: WTNJV-89GHD-W733G-DGXPC-P9WK3
Description: Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Sub type: [Blue]X18-95507
Remaining: 605
Time: 11/28/2023 8:51:55 AM (GMT+7)

Key: 3KRQN-4RCT7-43CHB-K3246-9KWK3
Description: Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Sub type: [Blue]X18-95509
Remaining: 987
Time: 11/28/2023 11:05:44 AM (GMT+7)

Key: M7FCQ-KNWYM-C2H7D-KVWPR-BY2K2
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Sub type: X18-15519
Remaining: 992
Time: 11/28/2023 11:05:44 AM (GMT+7)

Key: BYGKW-NDQVV-DR6TD-VJ4MB-TXWK3
Description: Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Sub type: [Blue]X18-95509
Remaining: 989
Time: 11/28/2023 11:05:44 AM (GMT+7)

Key: NCRJY-BWMQG-289RT-WPKCK-2YQHC
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Sub type: X18-15519
Remaining: 988
Time: 11/28/2023 11:05:45 AM (GMT+7)

Key: 9Q2QB-NBWJQ-R2WFQ-7767V-T273P
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Sub type: X18-15519
Remaining: 991
Time: 11/28/2023 11:05:45 AM (GMT+7)

Key: 9MN7M-B9YVC-6XWKG-BWKKY-DPFCF
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98705
Remaining: 209
Time: 11/28/2023 11:22:54 AM (GMT+7)

Key: NH2PD-3KCF6-GK8WR-GCPG3-B98WR
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98705
Remaining: 466
Time: 11/28/2023 11:22:54 AM (GMT+7)

Key: G6FNC-RX6C6-CGCF2-89CC4-GXXR4
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98704
Remaining: 903
Time: 11/28/2023 11:22:55 AM (GMT+7)

Key: N64WG-WQJYY-TMQG8-GJ882-9QBPF
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98705
Remaining: 376
Time: 11/28/2023 11:22:55 AM (GMT+7)

Key: WKPN8-6G4KC-DJRMM-Y824W-XW3F4
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98704
Remaining: 921
Time: 11/28/2023 11:22:55 AM (GMT+7)

Key: NR4QD-RYX49-KYT7V-296WG-FVV3B
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98798
Remaining: 187
Time: 11/28/2023 8:49:48 AM (GMT+7)

Key: 4RVXJ-N3PHD-JQPDW-2JMK6-GMT6Y
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98800
Remaining: 92
Time: 11/28/2023 8:49:48 AM (GMT+7)

Key: DN82X-RVDBJ-3D6GJ-JJ6DF-DJ3FQ
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98673
Remaining: 978
Time: 11/28/2023 11:24:29 AM (GMT+7)

Key: 82N3V-9PBH4-XRB2Y-GQ829-BKMM3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98673
Remaining: 957
Time: 11/28/2023 11:24:29 AM (GMT+7)

Key: CV777-NPGXY-63HX8-DXWWV-3J3FQ
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98670
Remaining: 478
Time: 11/28/2023 11:24:29 AM (GMT+7)

Key: N6JGX-F22QC-337JV-3KVW2-KW3FQ
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98670
Remaining: 479
Time: 11/28/2023 11:24:29 AM (GMT+7)

Key: QQHNJ-P4TRG-Q9HHG-DB6HV-8HVY3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98673
Remaining: 976
Time: 11/28/2023 11:24:29 AM (GMT+7)

Key: MFNK4-H4X8R-VX7PC-QGQ3Q-MDWWD
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98670
Remaining: 480
Time: 11/28/2023 11:24:30 AM (GMT+7)

Key: 647NQ-M9WMF-DXKXP-T74MC-2DKRX
Description: Win 10 RTM EducationN Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98687
Remaining: 988
Time: 11/28/2023 8:49:49 AM (GMT+7)

Key: QX76N-HYGRJ-8KTP3-W8GY7-2R4B9
Description: Win 10 RTM EducationN Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98686
Remaining: 491
Time: 11/28/2023 8:49:49 AM (GMT+7)

Key: VGMX3-N4WCR-PVKT7-8FB8T-6F4B9
Description: Win 10 RTM EducationN Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98686
Remaining: 489
Time: 11/28/2023 8:49:49 AM (GMT+7)

Key: DNQFX-Q6YR8-DG8RJ-Q4WQY-PR6FT
Description: Win 10 RTM ProfessionalWorkstationN Volume:MAK
Sub type: [RS3]X21-43648
Remaining: 625
Time: 11/28/2023 8:50:49 AM (GMT+7)

Key: XMVNH-3FYCH-78PY3-PJPR8-82QHB
Description: Win 10 RTM ProfessionalN Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98815
Remaining: 500
Time: 11/28/2023 8:53:00 AM (GMT+7)

Key: QV9FC-XN3M9-7WM64-QJM34-YTBG7
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32641
Remaining: 989
Time: 11/28/2023 11:04:00 AM (GMT+7)

Key: Q2797-PGN9H-YJWRG-YGHYB-8FD67
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32641
Remaining: 892
Time: 11/28/2023 11:04:01 AM (GMT+7)

Key: YKYP8-NG8X8-XMV6F-2CQT2-D67T7
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32641
Remaining: 980
Time: 11/28/2023 11:04:01 AM (GMT+7)

Key: 4CPKN-C7G7T-XH847-V63RR-HQW3Y
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00551
Remaining: 383
Time: 11/28/2023 11:02:57 AM (GMT+7)

Key: NJGXF-PBKXM-XXMDK-CYM2W-CPQMB
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00551
Remaining: 486
Time: 11/28/2023 11:02:58 AM (GMT+7)

Key: GXQXN-7CF4P-TM7M3-MWPC8-HMH7M
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00551
Remaining: 473
Time: 11/28/2023 11:02:58 AM (GMT+7)

Key: N4RFM-3CKDQ-9Q86Y-J9Q9G-722QY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00544
Remaining: 963
Time: 11/28/2023 11:02:59 AM (GMT+7)

Key: Y8H2C-4PNJ8-26R6R-VHPKH-VT9YB
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00544
Remaining: 942
Time: 11/28/2023 11:02:59 AM (GMT+7)

Key: NW6FW-RJWKT-8Q3YP-RX3W9-H6FXQ
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74157
Remaining: 907
Time: 11/28/2023 11:02:04 AM (GMT+7)

Key: RGWCN-D884V-BDP3F-XWHPF-PPRXQ
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74165
Remaining: 421
Time: 11/28/2023 11:02:05 AM (GMT+7)

Key: G44NW-3J8CY-P7X2M-8XKTF-KBWKQ
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74157
Remaining: 898
Time: 11/28/2023 11:02:05 AM (GMT+7)

Key: G9Q2W-PNYK9-XF86W-WHFGF-846T3
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74165
Remaining: 306
Time: 11/28/2023 11:02:04 AM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Key: YNC3F-2X939-67DTB-Q68J9-7XMQB
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98800
Remaining: 29
Time: 12/3/2023 7:12:00 PM (GMT+7)

Key: 4RVXJ-N3PHD-JQPDW-2JMK6-GMT6Y
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98800
Remaining: 90
Time: 12/3/2023 7:12:00 PM (GMT+7)

Key: NR4QD-RYX49-KYT7V-296WG-FVV3B
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98798
Remaining: 151
Time: 12/3/2023 7:12:01 PM (GMT+7)

Key: 4RVXJ-N3PHD-JQPDW-2JMK6-GMT6Y
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98800
Remaining: 90
Time: 12/3/2023 7:12:00 PM (GMT+7)

Key: NJ6V3-JFF8P-G88CB-4CMH2-RVV3B
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98796
Remaining: 3
Time: 12/3/2023 7:12:01 PM (GMT+7)

Key: YNC3F-2X939-67DTB-Q68J9-7XMQB
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98800
Remaining: 29
Time: 12/3/2023 7:12:00 PM (GMT+7)

Key: FD8P6-9VNQG-Q7HFD-K94JM-DPFDB
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98798
Remaining: 9
Time: 12/3/2023 7:12:01 PM (GMT+7)
 
Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Key: CV777-NPGXY-63HX8-DXWWV-3J3FQ
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98670
Remaining: 389
Time: 12/13/2023 8:43:07 AM (GMT+7)

Key: MFNK4-H4X8R-VX7PC-QGQ3Q-MDWWD
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98670
Remaining: 407
Time: 12/13/2023 8:43:07 AM (GMT+7)

Key: QQHNJ-P4TRG-Q9HHG-DB6HV-8HVY3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98673
Remaining: 404
Time: 12/13/2023 8:43:07 AM (GMT+7)

Key: NH2PD-3KCF6-GK8WR-GCPG3-B98WR
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98705
Remaining: 438
Time: 12/13/2023 8:41:21 AM (GMT+7)

Key: WKPN8-6G4KC-DJRMM-Y824W-XW3F4
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98704
Remaining: 492
Time: 12/13/2023 8:41:21 AM (GMT+7)

Key: 9MN7M-B9YVC-6XWKG-BWKKY-DPFCF
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98705
Remaining: 892
Time: 12/13/2023 8:41:22 AM (GMT+7)

Key: G6FNC-RX6C6-CGCF2-89CC4-GXXR4
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98704
Remaining: 1905
Time: 12/13/2023 8:41:21 AM (GMT+7)

Key: N64WG-WQJYY-TMQG8-GJ882-9QBPF
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98705
Remaining: 874
Time: 12/13/2023 8:41:22 AM (GMT+7)

Key: Q2797-PGN9H-YJWRG-YGHYB-8FD67
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32641
Remaining: 776
Time: 12/13/2023 8:57:28 AM (GMT+7)

Key: QV9FC-XN3M9-7WM64-QJM34-YTBG7
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32641
Remaining: 914
Time: 12/13/2023 8:57:29 AM (GMT+7)

Key: GXQXN-7CF4P-TM7M3-MWPC8-HMH7M
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00551
Remaining: 317
Time: 12/13/2023 8:45:20 AM (GMT+7)

Key: NJGXF-PBKXM-XXMDK-CYM2W-CPQMB
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00551
Remaining: 308
Time: 12/13/2023 8:45:20 AM (GMT+7)

Key: T4NR6-38X6Q-RFQTM-XPRBT-XQBVM
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00544
Remaining: 619
Time: 12/13/2023 8:45:20 AM (GMT+7)

Key: N4RFM-3CKDQ-9Q86Y-J9Q9G-722QY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00544
Remaining: 609
Time: 12/13/2023 8:45:20 AM (GMT+7)

Key: Y8H2C-4PNJ8-26R6R-VHPKH-VT9YB
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00544
Remaining: 459
Time: 12/13/2023 8:45:20 AM (GMT+7)

Key: 4CPKN-C7G7T-XH847-V63RR-HQW3Y
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00551
Remaining: 539
Time: 12/13/2023 8:45:20 AM (GMT+7)

Key: G9Q2W-PNYK9-XF86W-WHFGF-846T3
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74165
Remaining: 401
Time: 12/13/2023 8:41:22 AM (GMT+7)

Key: NW6FW-RJWKT-8Q3YP-RX3W9-H6FXQ
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74157
Remaining: 621
Time: 12/13/2023 8:41:22 AM (GMT+7)

Key: RGWCN-D884V-BDP3F-XWHPF-PPRXQ
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74165
Remaining: 856
Time: 12/13/2023 8:41:22 AM (GMT+7)

Key: KGG36-N2KV7-6YRTT-KBFQC-JB7PC
Description: Office19_ProjectPro2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74112
Remaining: 457
Time: 12/13/2023 8:46:03 AM (GMT+7)

Key: HMDBN-HY7PB-4YK7C-HW4PM-FGFX4
Description: Office19_VisioStd2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74240
Remaining: 472
Time: 12/13/2023 8:46:03 AM (GMT+7)

Key: V2FXT-GVN2G-3DKXT-6RFP7-YY7PC
Description: Office19_ProjectPro2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74110
Remaining: 950
Time: 12/13/2023 8:46:03 AM (GMT+7)

Key: VWN8F-W4KVV-G4QHJ-BWFPG-6F6VF
Description: Office19_VisioStd2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74237
Remaining: 974
Time: 12/13/2023 8:46:03 AM (GMT+7)

Key: CNRDT-RVHH2-6VD9R-JQMWF-7H9J9
Description: Office21_ProPlus2021VL_MAK_AE2
Sub type: X22-53679
Remaining: 4176
Time: 12/13/2023 9:56:40 AM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Key: 8KN7G-74BKY-KKH9W-732X4-JHW4K
Description: Win 10 RTM ProfessionalWorkstation Volume:MAK
Sub type: [RS3]X21-43635
Remaining: 791
Time: 1/2/2024 10:24:56 PM (GMT+7)

Key: G6FNC-RX6C6-CGCF2-89CC4-GXXR4
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98704
Remaining: 253
Time: 1/3/2024 7:24:52 PM (GMT+7)

Key: RGWCN-D884V-BDP3F-XWHPF-PPRXQ
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74165
Remaining: 2550
Time: 1/2/2024 10:33:25 PM (GMT+7)

Key: G9Q2W-PNYK9-XF86W-WHFGF-846T3
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74165
Remaining: 1188
Time: 1/2/2024 10:24:57 PM (GMT+7)

Key: J38BX-N2FK2-4YFPJ-3V6MG-C929M
Description: Office21_Word2021VL_MAK_AE
Sub type: X22-53749
Remaining: 1117
Time: 1/2/2024 10:31:48 PM (GMT+7)

Key: N26GY-P7VX4-YG2B3-2K2B8-XW6XF
Description: Office21_Publisher2021VL_MAK_AE
Sub type: X22-53690
Remaining: 629

Key: X98DY-9H4XV-3DKVJ-DHKMF-3Y9BF
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
Sub type: X15-39057
Remaining: 143
Time: 1/2/2024 10:34:29 PM (GMT+7)
Time: 1/2/2024 10:31:14 PM (GMT+7)

Key: CBHNT-BB2KB-KGPMH-HQ7YD-TCRBC
Description: Windows Server 2016 RTM ServerStandard Volume:MAK
Sub type: [RS1]X21-03196
Remaining: 39
Time: 1/2/2024 10:26:43 PM (GMT+7)

Key: PJYWX-9HNYT-4JCY2-HC4R8-F3KRQ
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98669
Remaining: 61
Time: 1/2/2024 10:27:07 PM (GMT+7)

Key: JDHTC-NCQHB-6W444-97QYC-KW3MB
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00549
Remaining: 486833
Time: 1/3/2024 7:22:46 PM (GMT+7)

Key: Q2797-PGN9H-YJWRG-YGHYB-8FD67
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32641
Remaining: 624
Time: 1/3/2024 7:22:47 PM (GMT+7)

Key: 2TQDK-4NVPC-7K6B6-9P2C9-BKJRR
Description: Office15_VisioProVL_MAK
Sub type: X18-33294
Remaining: 935
Time: 1/3/2024 7:22:47 PM (GMT+7)

Key: 6HFM4-3NV6K-3WFV6-QVGJY-TXVTB
Description: Office15_ProjectProVL_MAK
Sub type: X18-32792
Remaining: 965
Time: 1/3/2024 7:22:47 PM (GMT+7)

Key: CQC4M-2N92T-B9CMV-CRFJP-FX84Y
Description: Office16_VisioProVL_MAK
Sub type: X20-00761
Remaining: 329
Time: 1/3/2024 7:22:47 PM (GMT+7)

Key: 9W2NK-D8H7V-D47JD-DDR44-PPQKV
Description: Office16_ProjectProVL_MAK
Sub type: X20-00491
Remaining: 917
Time: 1/3/2024 7:22:47 PM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Thích BMW
Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Key: QQHNJ-P4TRG-Q9HHG-DB6HV-8HVY3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98673
Remaining: 1152
Time: 1/21/2024 11:10:10 AM (GMT+7)

Key: CV777-NPGXY-63HX8-DXWWV-3J3FQ
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98670
Remaining: 329
Time: 1/21/2024 11:10:10 AM (GMT+7)

Key: MFNK4-H4X8R-VX7PC-QGQ3Q-MDWWD
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98670
Remaining: 432
Time: 1/21/2024 11:10:10 AM (GMT+7)

Key: DN82X-RVDBJ-3D6GJ-JJ6DF-DJ3FQ
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98673
Remaining: 638
Time: 1/21/2024 11:10:10 AM (GMT+7)

Key: 82N3V-9PBH4-XRB2Y-GQ829-BKMM3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98673
Remaining: 5252
Time: 1/21/2024 11:10:10 AM (GMT+7)

Key: CJ26N-Q3C6C-MPD7Y-9BM69-9HMDD
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74165
Remaining: 647
Time: 1/21/2024 11:10:10 AM (GMT+7)

Key: G9Q2W-PNYK9-XF86W-WHFGF-846T3
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74165
Remaining: 1994
Time: 1/21/2024 11:10:11 AM (GMT+7)

Key: NW6FW-RJWKT-8Q3YP-RX3W9-H6FXQ
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74157
Remaining: 1857
Time: 1/21/2024 11:10:11 AM (GMT+7)

Key: RGWCN-D884V-BDP3F-XWHPF-PPRXQ
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74165
Remaining: 298
Time: 1/21/2024 11:10:11 AM (GMT+7)