Hạng D
9/5/16
1.182
3.661
113
124
KÍCH HOẠT OFFICE 2021
Key: VHJ38-KTNGC-Q38GR-669C3-T6R2X
Description: Office21_ProPlus2021VL_MAK_AE2
Sub Type: X22-53679
Activation Count: 2949
Time: 08:02:39 27/01/2024 (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: Thích BMW
Hạng D
9/5/16
1.182
3.661
113
124
KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN SỐ CHO WIN10/11 PRO
Key: DWW9N-DHF8K-W2336-2Q8B7-CYT6Y
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98796
Activation Count: 31
Time: 08:04:42 27/01/2024 (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: Thích BMW
Hạng D
9/5/16
1.182
3.661
113
124
KÍCH HOẠT OFFICE 2016 H&B (GỌI MS LẤY IID)
Key: QYD4N-FHDM2-8B9T9-69M8T-QYH39
Description: Office16_HomeBusinessR_Retail3
Sub Type: X19-99146
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:06:23 27/01/2024 (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: Thích BMW
Hạng D
9/5/16
1.182
3.661
113
124
KÍCH HOẠT OFFICE 2021 VOLUME MAK AE

Key: Q3TNM-WFKCW-67T9D-GBB9Q-KK289
Description: Office21_ProPlus2021VL_MAK_AE2
Sub Type: X22-53674
Activation Count: 603
Time: 08:12:01 01/02/2024 (GMT+7)

Key: 8T9NJ-XRJYW-8QDJ6-9R47M-JMCC7
Description: Office21_Standard2021VL_MAK_AE
Sub Type: X22-53713
Activation Count: 1867
Time: 08:13:35 01/02/2024 (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: Thích BMW
Hạng D
9/5/16
1.182
3.661
113
124
KÍCH HOẠT PROJECT 2021 VOLUME MAK

Key: GMN96-K4KY8-97CP3-9XMDR-TVPBY
Description: Office21_ProjectPro2021VL_MAK_AE2
Sub Type: X22-53651
Activation Count: 572
Time: 08:18:48 01/02/2024 (GMT+7)

Key: NYG3R-4MWW4-86DJ6-3HTFP-XTRYY
Description: Office21_ProjectPro2021VL_MAK_AE2
Sub Type: X22-53651
Activation Count: 586
Time: 08:18:48 01/02/2024 (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: Thích BMW
Hạng D
9/5/16
1.182
3.661
113
124
KÍCH HOẠT VISIO 2021 VOLUME MAK

Key: N8T94-CQBPB-VR6GH-DJD9V-2R7TX
Description: Office21_VisioStd2021VL_MAK_AE
Sub Type: X22-53737
Activation Count: 372
Time: 08:23:08 01/02/2024 (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: Thích BMW
Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Key: 82N3V-9PBH4-XRB2Y-GQ829-BKMM3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98673
Remaining: 8306
Time: 2/2/2024 10:32:21 AM (GMT+7)

Key: DN82X-RVDBJ-3D6GJ-JJ6DF-DJ3FQ
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98673
Remaining: 1916
Time: 2/2/2024 10:32:21 AM (GMT+7)

Key: CV777-NPGXY-63HX8-DXWWV-3J3FQ
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98670
Remaining: 593
Time: 2/2/2024 10:32:21 AM (GMT+7)

Key: N6JGX-F22QC-337JV-3KVW2-KW3FQ
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98670
Remaining: 1765
Time: 2/2/2024 10:32:21 AM (GMT+7)

Key: QQHNJ-P4TRG-Q9HHG-DB6HV-8HVY3
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98673
Remaining: 1569
Time: 2/2/2024 10:32:22 AM (GMT+7)

Key: 9CG86-9NVW6-2YBJ7-CV6F6-9K289
Description: Office21_ProPlus2021VL_MAK_AE2
Sub type: X22-53679
Remaining: 35808
Time: 2/2/2024 10:43:02 AM (GMT+7)

Key: J38BX-N2FK2-4YFPJ-3V6MG-C929M
Description: Office21_Word2021VL_MAK_AE
Sub type: X22-53749
Remaining: 1088
Time: 2/2/2024 10:43:07 AM (GMT+7)

Key: GMN96-K4KY8-97CP3-9XMDR-TVPBY
Description: Office21_ProjectPro2021VL_MAK_AE2
Sub type: X22-53651
Remaining: 511
Time: 2/2/2024 10:43:03 AM (GMT+7)

Key: N8T94-CQBPB-VR6GH-DJD9V-2R7TX
Description: Office21_VisioStd2021VL_MAK_AE
Sub type: X22-53737
Remaining: 351
Time: 2/2/2024 10:43:09 AM (GMT+7)

Key: N26GY-P7VX4-YG2B3-2K2B8-XW6XF
Description: Office21_Publisher2021VL_MAK_AE
Sub type: X22-53690
Remaining: 613
Time: 2/2/2024 10:43:03 AM (GMT+7)

Key: G44NW-3J8CY-P7X2M-8XKTF-KBWKQ
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74157
Remaining: 8166
Time: 2/2/2024 10:33:58 AM (GMT+7)

Key: NW6FW-RJWKT-8Q3YP-RX3W9-H6FXQ
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74157
Remaining: 1587
Time: 2/2/2024 10:33:58 AM (GMT+7)

Key: G9Q2W-PNYK9-XF86W-WHFGF-846T3
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74165
Remaining: 2937
Time: 2/2/2024 10:33:58 AM (GMT+7)

Key: JDHTC-NCQHB-6W444-97QYC-KW3MB
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00549
Remaining: 483000
Time: 2/2/2024 10:36:55 AM (GMT+7)

Key: 9W2NK-D8H7V-D47JD-DDR44-PPQKV
Description: Office16_ProjectProVL_MAK
Sub type: X20-00491
Remaining: 825
Time: 2/2/2024 10:35:24 AM (GMT+7)

Key: CQC4M-2N92T-B9CMV-CRFJP-FX84Y
Description: Office16_VisioProVL_MAK
Sub type: X20-00761
Remaining: 171
Time: 2/2/2024 10:35:48 AM (GMT+7)

Key: Q2797-PGN9H-YJWRG-YGHYB-8FD67
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32641
Remaining: 598
Time: 2/2/2024 10:37:18 AM (GMT+7)

Key: 6HFM4-3NV6K-3WFV6-QVGJY-TXVTB
Description: Office15_ProjectProVL_MAK
Sub type: X18-32792
Remaining: 943
Time: 2/2/2024 10:36:23 AM (GMT+7)

Key: 2TQDK-4NVPC-7K6B6-9P2C9-BKJRR
Description: Office15_VisioProVL_MAK
Sub type: X18-33294
Remaining: 853
Time: 2/2/2024 10:36:23 AM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/5/16
1.182
3.661
113
124
KÍCH HOẠT OFFICE
Key: MNJTQ-RVTWV-9M4HM-4G9F4-FC33D
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub Type: X21-74159
Activation Count: 2019
Time: 13:08:31 05/03/2024 (GMT+7)

Key: N496Q-XX3YH-XWV8H-M4XYK-7XMVM
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub Type: X20-00545
Activation Count: 898
Time: 13:09:34 05/03/2024 (GMT+7)
 
Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Key: 472JN-9KRCH-9YKBC-XVYKY-DPCDH
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32643
Remaining: 2533
Time: 4/5/2024 3:17:19 AM (GMT+7)

Key: 2TQDK-4NVPC-7K6B6-9P2C9-BKJRR
Description: Office15_VisioProVL_MAK
Sub type: X18-33294
Remaining: 724
Time: 4/5/2024 3:17:19 AM (GMT+7)

Key: WQNVM-FHBC8-293GP-P8672-W2MGB
Description: Office15_ProjectProVL_MAK
Sub type: X18-32792
Remaining: 819
Time: 4/5/2024 3:17:19 AM (GMT+7)

Key: N4RFM-3CKDQ-9Q86Y-J9Q9G-722QY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00544
Remaining: 5685
Time: 4/5/2024 3:17:18 AM (GMT+7)

Key: 9W2NK-D8H7V-D47JD-DDR44-PPQKV
Description: Office16_ProjectProVL_MAK
Sub type: X20-00491
Remaining: 665
Time: 4/5/2024 3:17:18 AM (GMT+7)

Key: Y782Q-JND76-9FBJW-RJG3D-9D78M
Description: Office16_VisioProVL_MAK
Sub type: X20-00761
Remaining: 288
Time: 4/5/2024 3:17:18 AM (GMT+7)

Key: P7JJ8-N4MH7-XRC6V-9RRY2-XTQ3D
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74157
Remaining: 7217
Time: 4/5/2024 3:23:38 AM (GMT+7)

Key: 77NHF-K8VDK-QV38W-9X8PT-WXD3P
Description: Office19_VisioPro2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74214
Remaining: 491
Time: 4/5/2024 3:17:19 AM (GMT+7)

Key: GQPDK-WWNMH-Q3FR3-3RWYR-Q9P42
Description: Office19_ProjectPro2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74112
Remaining: 193
Time: 4/5/2024 3:21:42 AM (GMT+7)

Key: NMBKD-GQXTY-FD83F-Q374R-W8JPX
Description: Office21_ProPlus2021VL_MAK_AE2
Sub type: X22-53674
Remaining: 348
Time: 4/5/2024 3:21:45 AM (GMT+7)

Key: 26RJM-PN6QW-GXQQV-XWJM6-P7JXM
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98803
Remaining: 2473
Time: 4/5/2024 3:17:19 AM (GMT+7)

Key: FGKDW-KNHT6-K22T3-YHRJF-7H644
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98700
Remaining: 0
Time: 4/5/2024 3:21:42 AM (GMT+7)

Key: DN82X-RVDBJ-3D6GJ-JJ6DF-DJ3FQ
Description: Win 10 RTM Education Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98673
Remaining: 382
Time: 4/5/2024 3:21:42 AM (GMT+7)

Key: 8NFY4-XVCTP-M4GMM-6WXV8-RX8WY
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98728
Remaining: 822
Time: 4/5/2024 3:21:42 AM (GMT+7)

Key: 2NW4K-2KM8C-BQCKM-YQDMW-RX9R3
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Sub type: [RS1]X21-04959
Remaining: 8567
Time: 4/5/2024 3:17:20 AM (GMT+7)

Key: H2CNY-8MY4W-KCDGJ-7TYBX-T8442
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Sub type: [RS5]X21-83246
Remaining: 7575
Time: 4/5/2024 3:17:19 AM (GMT+7)

Key: 3KRQN-4RCT7-43CHB-K3246-9KWK3
Description: Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Sub type: [Blue]X18-95509
Remaining: 1186
Time: 4/5/2024 3:17:20 AM (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: NissanEL
Tập Lái
12/9/22
0
70
12
42
ha noi
Key: RV87N-3CTFP-GM9DT-9B674-WFG6Y
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98805
Remaining: 4219
Time: 4/10/2024 12:34:00 AM (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: NissanEL