Hạng B2
19/11/07
241
53
28
52
Đường SG- Ban mê thuột đi tốt từ Sở sao Bình dương OK ,từ trạm Cây chanh lên và từ Daksong xuống trạm cây chanh là bị 2 chiều nha ,qua trạm thu phí Cây chanh cứ bò từ 45-50km cho đến khi gặp trạm đứng canh me bắt lỗi đòi bánh mì.Sau đó đến Gia nghĩa bình thường .
Chiều về qua Daksong cũng đến chỗ này ,khi có khi không.
Em đi mấy lần đều bị dính vượt 58km chiều đi tuy rằng mình có cài cảnh báo tốc độ.Nhưng họ không đồng ý đâu ,nói là của mình chưa cập nhật ... toàn dân bọ nha .
Anh em Bình dương ,Bình phước OK.