Hạng D
14/1/11
1.311
4.456
113
Bên Lý thái tổ chỗ nào làm tốt mấy anh?