Hạng B2
30/5/12
323
727
93
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Bây giờ mà tập trung được nhiều xe tham gia vậy là quá ngon.