Tags
Không có
Hạng D
30/1/12
1.392
2.452
113
Vietnam
HSG – sắp chia cổ tức ngon và nhiều quỹ đầu tư, sếp lớn đăng ký mua. Mục tiêu giá 31

Các tin tốt hỗ trợ HSG :
- Chia cổ tức - Mua cổ phiếu quỹ
- Sẽ loạt vào quỹ ETF trong đợt review tháng 6

Khuyến nghị múc giá 27,2 – 27,5
 
2/2/21
22
10
3
36
HSG – sắp chia cổ tức ngon và nhiều quỹ đầu tư, sếp lớn đăng ký mua. Mục tiêu giá 31

Các tin tốt hỗ trợ HSG :
- Chia cổ tức - Mua cổ phiếu quỹ
- Sẽ loạt vào quỹ ETF trong đợt review tháng 6

Khuyến nghị múc giá 27,2 – 27,5
Giá ngon đó bác nhưng mình cũng chưa đủ lúa