Thảo Luật Chung Nova động thổ Đảo Phượng Hoàng (24/11)

Lèn èn từ đầu giữa năm, đến bây giờ cũng đã công bố.
Thông tin chính thức về khu Đảo của Nova cũng đã động thổ.
Nghe Nova báo 26/11 kick off, 28/11 cho booking luôn.


2365900
2365901
2365902
 

Attachments