Hạng C
11/8/16
664
1.403
93
53
TP.HCM
Cách kích hoạt office 2016 Proplus retail bằng key VL_MAK
1. Cài đặt office 2016 proplus_retail
2. Mở CMD với quyền admin, copy và paste toàn bộ bên dưới vô
set Description=ProPlusVL_MAK
set key=NKCFM-G7QF9-W2XRT-C69VJ-QDBVM
reg Delete HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM /f
reg Delete HKLM\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM /f
for %a in (4,5,6) do (if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a")
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a"))&cls
for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
cls
for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses16\%Description%*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%i"
cscript ospp.vbs /remhst
cscript ospp.vbs /ckms-domain
cscript ospp.vbs /inpkey:%key%
cscript //nologo ospp.vbs /act
start winword
@
 
  • Like
Reactions: Thích BMW
Hạng D
9/5/16
1.146
3.418
113
122
Office 2019 ProPlusVL_Mak
Key: X686J-NGK2T-39RC9-R3KQK-V233D
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub Type: X21-74161
Activation Count: 187
Time: 15:21:06 01/07/2022 (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: Thích BMW
Hạng D
9/5/16
1.146
3.418
113
122
Office 2013 ProPlusVL:MAK
Key: 36KNF-496TJ-KG393-3HTV3-JTWQH
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub Type: X18-32644
Activation Count: 4626
Time: 15:22:52 01/07/2022 (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: asap and Thích BMW
Hạng D
5/2/15
3.592
5.958
113
53
TP.Hồ Chí Minh
OFFICE 2016 STANDAR
Key: MYMNF-CBJMW-TBFJK-HM86T-TJGFP
Description: Office16_StandardVL_MAK
Sub Type: X20-00726
Activation Count: 79
Time: 14:40:08 20/07/2022 (GMT+7)
------------------------------------------------
Key: 94N77-6RVFB-MXQQT-8GR4Q-VXMWC
Description: Office16_StandardVL_MAK
Sub Type: X20-00726
Activation Count: 47
Time: 14:45:35 20/07/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.958
113
53
TP.Hồ Chí Minh
OFFICE 2016 PROPLUS
Key: JFNVH-P3MX6-X6PF4-Q39WW-82QMB
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub Type: X20-00551
Activation Count: 1733
Time: 14:42:49 20/07/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.958
113
53
TP.Hồ Chí Minh
KEY WIN8.1 KÍCH HOẠT WIN10/11 PRO
Key: NTVXW-9WWRB-7V3QV-J4MJG-8TXHD
Description: Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;Enterpr
Sub Type: [Blue]X18-95508
Activation Count: 211
Time: 14:49:13 20/07/2022 (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: BMX
Hạng D
5/2/15
3.592
5.958
113
53
TP.Hồ Chí Minh
WIN10 PRO
Key: HHYXH-N4GP4-DHW4D-HGPGB-JK8XM
Description: Win 10/11 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98805
Activation Count: 1642
Time: 14:52:14 20/07/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.958
113
53
TP.Hồ Chí Minh
2 KEY OFFICE 2016 PROPLUS VL:MAK
Key: VFB2K-NFDBK-RH7T4-3RQG7-94TDY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub Type: X20-00549
Activation Count: 7303
Time: 10:24:23 21/07/2022 (GMT+7)

Key: 6QNGK-JCBF3-W3HGV-JRTWM-MY6DY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub Type: X20-00549
Activation Count: 11528
Time: 10:24:23 21/07/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.958
113
53
TP.Hồ Chí Minh
OFFICE 2019 STANDARD VL:MAK
Key: NC86Q-93Q8X-GTYD8-PR237-FJTVB
Description: Office19_RTM19_Standard2019VL_MAK_AE
Sub Type: X21-74200
Activation Count: 24
Time: 10:29:00 21/07/2022 (GMT+7)