Hạng D
5/2/15
3.606
6.281
113
54
TP.Hồ Chí Minh
KEY KÍCH HOẠT WIN10 +11 PRO
Key: NCRJQ-Q4XHQ-DPG29-7K4XW-78RDB
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98796
Activation Count: 103
Time: 13:22:52 09/08/2022 (GMT+7)
------------------------------------------------
Key: YQ9XQ-4NWRQ-PV23Q-762VR-VMH3B
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98801
Activation Count: 12019
Time: 13:25:46 09/08/2022 (GMT+7)
====================================
Key: YQ9XQ-4NWRQ-PV23Q-762VR-VMH3B
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98801
Activation Count: 0
Error Code: Get Web
Time: 13:42:05 20/08/2022 (GMT+7)

Key: NCRJQ-Q4XHQ-DPG29-7K4XW-78RDB
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98796
Activation Count: 0
Error Code: Get Web
Time: 13:42:03 20/08/2022 (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/2/15
3.606
6.281
113
54
TP.Hồ Chí Minh
KEY KÍCH HOẠT OFFICE 2019 PROPLUS VL:MAK
Key: CV2X9-NF9X6-FT7CV-Y8B9D-T6Q3D
Description: Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub Type: X21-74157
Activation Count: 11383
Time: 13:40:19 20/08/2022 (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/2/15
3.606
6.281
113
54
TP.Hồ Chí Minh
Key: NFRP6-YWG7M-9X872-M8V4Q-KKXTY
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98797
Activation Count: 0
Error Code: Call MS Support
Time: 13:41:05 20/08/2022 (GMT+7)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Filo
Hạng D
5/2/15
3.606
6.281
113
54
TP.Hồ Chí Minh
KEY OFFICE 2010
Key: V7V2R-MVVT6-7WMVR-V7HGP-YRQQX
Description: Office14_HomeBusiness_Retail2
Sub Type: X16-08833
Error Code: 0xC004C017
Time: 10:26:12 20/08/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.281
113
54
TP.Hồ Chí Minh
KEY PROJECT 2016 PRO
Key: 2NDHM-HRBB7-T2QQC-4QF2M-FGDVK
Description: Office16_ProjectProMSDNR_Retail
Sub Type: X20-19679
Error Code: 0xC004C008
Time: 15:35:19 20/08/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.281
113
54
TP.Hồ Chí Minh
OFFICE 2013
Key: 326D8-N4DVK-QCTXG-YYDPF-TVGXV
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub Type: X18-32643
Activation Count: 315
Time: 15:37:35 20/08/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.281
113
54
TP.Hồ Chí Minh
OFFICE 2016
Key: 7XGTG-NFTX2-FBH2F-JGRXR-MWRHM
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub Type: X20-00551
Activation Count: 2970
Time: 15:38:40 20/08/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.281
113
54
TP.Hồ Chí Minh
OFFICE 2010
Key: 2VK42-422F8-BYBVX-3CG4Q-PBWD4
Description: Office14_ProPlus_MAK
Sub Type: X16-08111
Activation Count: 33
Time: 15:39:33 20/08/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.281
113
54
TP.Hồ Chí Minh
KEY WIN 10/11 PRO
Key: 3XNTC-HKHJR-B24BV-YD826-XQBP4
Description: Win 10/11 RTM Professional OEM:NONSLP
Sub Type: [TH]res-v3307
Error Code: 0xC004C008
Time: 15:41:22 20/08/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.606
6.281
113
54
TP.Hồ Chí Minh
OFFICE 2016
Key: RQ69N-V9JT3-FMJ3F-2VVYX-YDWYK
Description: Office16_HomeBusinessR_Retail3
Sub Type: X19-98992
Error Code: 0xC004C017
Time: 11:30:51 10/08/2022 (GMT+7)